Villkor och undantag

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Definitioner
 3. Typ och omfattning av elektroniska tjänster
 4. Villkor för tillhandahållande och ingående av avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster
 5. Villkor för uppsägning av avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster
 6. Klagomålsförfarande
 7. Immateriella rättigheter
 8. Slutbestämmelser
 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Webbplats verkar enligt villkoren i dessa regler.
  2. Policyn anger typerna och omfattningen av de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av Webbplatsen. , De regler som gäller för tillhandahållandet av dessa tjänster, villkoren för ingående och uppsägning av avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg samt klagomålsförfarandet.
  3. Alla Tjänsteanvändare måste, när de vidtar åtgärder för att använda Webbplatsens Elektroniska Tjänster. , måste följa bestämmelserna i dessa regler.
  4. I frågor som inte omfattas av dessa regler skall följande bestämmelser gälla
   1. Lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (punkt 1204 i EGT nr 144, i dess ändrade lydelse),
   2. Lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Law Gazette 2014, nr 827),
   3. Lagen av den 23 april 1964 om civillagen (nr 16, punkt 93 i lagboken, i dess ändrade lydelse) och andra relevanta bestämmelser i polsk lag.
 2. DEFINITIONER
  1. KONTAKTFORMULÄR – formulär som finns tillgängligt på webbplatsen. Gör det möjligt för tjänsteanvändaren att kontakta tjänsteleverantören direkt.
  2. REGLER – dessa regler för Webbplatsen.
  3. Tjänsteleverantör – Contentation sp. z o.o., säte: 22 Piastów Avenue, 71-064 Szczecin, leveransadress: som ovan, registrerad i registret över företagare vid den ekonomiska avdelningen vid distriktsdomstolen i Szczecin-Centrum XIII, KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, aktiekapital:: 50 000 PLN,
  4. E-postadress: [email protected].
  5. ANVÄNDARE – en fysisk person, juridisk person eller icke bolagiserad enhet med juridisk kapacitet som tilldelats enligt lag, som använder den elektroniska tjänsten.
  6. ELEKTRONISK TJÄNST – tjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantören till Kunden elektroniskt via Webbplatsen.
  7. NYHETSBREV – Elektronisk tjänst som gör det möjligt för Kunden att prenumerera och få gratis information från Tjänsteleverantören till den e-postadress som Kunden har angett.
 3. TYP OCH OMFATTNING AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER
  1. Tjänsteleverantören tillåter via Webbplatsen användning av elektroniska tjänster som t.ex:
   1. Använd kontaktformuläret,
   2. Använd nyhetsbrev,
  2. Tillhandahållandet av elektroniska tjänster till mottagare av Tjänsten är föremål för de villkor som anges i Reglerna.
 4. VILLKOR FÖR BEVILJANDE OCH INGÅENDE AV AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER.
  1. Tillhandahållandet av de elektroniska tjänster som anges i kapitel III, punkt III. i kapitel 1 av tjänsteleverantören är kostnadsfritt.
  2. Den period för vilken avtalet ingicks:
   1. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster, som består av möjligheten att skicka ett meddelande via kontaktformuläret, ingås för en begränsad tidsperiod och upphör att gälla när meddelandet skickas eller när kunden avbryter sändningen.
   2. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består av användning av nyhetsbrevet ingås på obestämd tid.
  3. Tekniska krav för interaktion med det informations- och kommunikationssystem som används av Tjänsteleverantören:
   1. En dator med internetuppkoppling,
   2. tillgång till e-post,
   3. webbläsare,
   4. Aktivera cookies och Javascript i din webbläsare.
  4. Mottagaren måste använda webbplatsen på ett sätt som är lagligt och moraliskt, med respekt för tredje parts personliga egendom och immateriella rättigheter.
  5. Kunden är skyldig att tillhandahålla saklig information.
  6. Det är förbjudet för mottagaren att tillhandahålla olagligt innehåll.
 5. VILLKOR FÖR UPPSÄGNING AV AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER.
  1. Uppsägning av ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster:
   1. Avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster (t.ex. användning av ett nyhetsbrev), oavsett om de är fortlöpande eller på obestämd tid, kan sägas upp.
   2. Mottagaren av tjänsten kan säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan att ange något skäl genom att skicka ett lämpligt meddelande till [email protected].
   3. Tjänsteleverantören får säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster för en obestämd och kontinuerlig period om kunden bryter mot de allmänna villkoren, i synnerhet om innehållet av intrångskaraktär tillhandahålls efter en misslyckad föregående begäran om att upphöra med intrången, där en lämplig tidsfrist fastställs. I ett sådant fall ska avtalet upphöra att gälla 7 dagar efter det att meddelandet om avsikten att säga upp avtalet har lämnats in (uppsägningstid).
   4. Uppsägning kommer att leda till att det rättsliga förhållandet upphör för framtiden.
  2. Tjänsteleverantören och Kunden får när som helst säga upp avtalet om tillhandahållande av Elektroniska tjänster genom ömsesidig överenskommelse.
 6. PANASZELJÁRÁRÁS
  1. Klagomål avseende elektroniska tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören:
   1. Klagomål avseende elektroniska tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen kan skickas av Kunden till följande e-postadress: [email protected].
   2. I e-postmeddelandet ovan, vänligen ge så mycket information och omständigheter som möjligt om föremålet för klagomålet, i synnerhet typ och datum för oegentligheten och kontaktuppgifter. Den information som lämnas kommer i hög grad att underlätta och påskynda Tjänsteleverantörens behandling av klagomålet.
   3. Klagomål kommer att behandlas av Tjänsteleverantören utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar.
   4. Tjänsteleverantörens svar på klagomålet ska skickas till Kundens e-postadress som anges i klagomålet eller på något annat sätt som anges av Kunden.
 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Allt innehåll som publiceras på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och tillhör LEVERANTÖREN LEVERANTÖREN ska vara fullt ansvarig för eventuella skador på LEVERANTÖREN som uppstår till följd av användningen av innehåll på webbplatsen , Utan samtycke från tjänsteleverantören.
  2. All användning av något av elementen och innehållet på Webbplatsen av någon utan uttryckligt skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören utgör ett intrång i Tjänsteleverantörens upphovsrätt och kommer att leda till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.
 8. SLUTBESTÄMMELSER
  1. Avtal som ingås via Webbplatsen ingås i enlighet med polsk lag.
  2. Om någon del av Reglerna strider mot tillämplig lag, ska de relevanta bestämmelserna i polsk lag gälla istället för den bestämmelse i Reglerna som är föremål för invändningen.